سرخط خبرها
خانه / دسته‌بندی نشده / ترجمه و معنای اصطلاحات ادبیات به انگلیسی

ترجمه و معنای اصطلاحات ادبیات به انگلیسی

ترجمه و معنای اصطلاحات ادبیات به انگلیسی

 

ابزار بلاغی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ rhetorical  vehicle

استعاره    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ metaphor

الگو یا قلمروی شناختی آرمانی ـــــــــــــــــــــــــــ cognitive) idealized models(icm

انتقال معنایی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  meaning transfer

انتقال معنایی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  meaning transfer

پدیده  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ phenomenon

تجربه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ experience

تفکرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ thought

جنس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ material for object

دسترسی ذهنی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ mental access

دستور شناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ cognitive grammar

ذهنی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ mental

زبان شناسی شناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ cognitive linguistics

سببیت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ cause for

سخن خیال انگیز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ fantastic expression

شعرشناسی شناختی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ cognitive poetics

صفت و موصوف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ adjective and noun

ظرف و مظروف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ container for content

علاقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ connection

علوم شناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ cognitive sciences

عموم و خصوص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ generals and privates

فرهنگ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ culture

کلیت و جزئیت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ synecdoche

مبدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ source

 مجاز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ metonymy

مجاز شرعی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ legal metonymy

مجاز عرفی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ conventioral metonymy

مجاورت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ contiguity

محور هم‌نشینی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ syntagm/companion axis

مضاف و مضاف‌‌الیه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ addition and possessive

معنای مجازی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ figurative meaning

معنای واقعی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ real/factual meaning

معنی شناسی شناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  cognitive semantics

مفاهیم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــconcepts

مقصد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــtarget

نشانه(قرینه) لفظی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ verbal index(indice)

نشانه(قرینه ) معنوی/عقلی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ rational index(indice)

نظریه آمیختگی مفهومی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ conceptual blending theory

نظریه طرحواره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ schema theory

نظریه فضاهای ذهنی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ mental spaces theory

نقش ارجاعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ referential role

نقش ایجاد درک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  perception-making role

نگاشت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  mapping

هستی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ entity

ترجمه مجاز به انگلیسی، ترجمه علاقه های مجاز به انگلیسی،ترجمه معنی شناسی شناختی،ترجمه مضاف و مضاف‌الیه، ترجمه صفت و موصوف،ظرف و مظروف ،کلیت و جزئیت و …

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *